Sakramenty

Chrzest

Sakrament Chrztu św. udzielany jest w pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10:30 (wtedy również modlimy się za dzieci roczne).

Należy zgłosić dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej składając następujące dokumenty:

– wypełnioną „Kartę zgłoszenia dziecka” (POBIERZ), którą otrzymuje się w kancelarii w chwili ustalania terminu chrztu,

– akt urodzenia dziecka (ksero),

– zaświadczenie z parafii zamieszkania ojca i matki chrzestnej o dopuszczeniu ich do tej godności (rodzicami chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, mogą przystępować do sakramentów świętych oraz stanowią moralny przykład dla dziecka). Dla uniknięcia nieporozumień należy uzyskać ten dokument przed zgłoszeniem konkretnej osoby jako matki chrzestnej bądź ojca chrzestnego. Istnieje możliwość, by dziecko miało jednego rodzica chrzestnego (instytucja świadka chrztu zarezerwowana jest dla chrześcijan innych wyznań)

Nauka przedchrzcielna odbywa się w poniedziałek poprzedzający wspomnianą niedzielę w salce katechetycznej o godz. 17:00. W nauce uczestniczą obowiązkowo rodzice dziecka i rodzice chrzestni, którzy w przypadku innego miejsca zamieszkania mogą uczestniczyć w podobnym spotkaniu w swojej parafii, dostarczając przed chrztem stosowne zaświadczenie.

Osoby dorosłe zainteresowane przyjęciem chrztu, bierzmowania i przygotowaniem do Komunii Świętej prosimy o kontakt z Wydziałem Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Gliwicach

Bierzmowanie

Jednym z postanowień synodu naszej diecezji jest zmiana formuły przygotowania do bierzmowania, które ma się odbywać w trybie dwuletnim zakończonym przyjęciem tego sakramentu na zakończenie drugiej klasy szkoły średniej.

W parafii odbywa się również przygotowanie osób dorosłych, które wcześniej tego sakramentu nie przyjęły. W ciągu roku zwykle prowadzone są dwa cykle przygotowań do bierzmowania dla osób dorosłych: pierwszy rozpoczyna się na przełomie stycznia bądź lutego (w zależności od terminu ferii) i umożliwia przystąpienie do tego sakramentu w Wielkim Poście bądź w okresie wielkanocnym następnego roku. Drugi cykl rozpoczyna się we wrześniu i umożliwia przystąpienie do tego sakramentu w październiku (sakrament udzielany jest w katedrze).

Szczegółowe informacje u duszpasterzy

Pierwsza Komunia

Uroczystość I Komunii Świętej dla dzieci klas trzecich odbywa się corocznie w trzecią niedzielę maja (w drugą niedzielę maja świętujemy rocznicę Pierwszej Komunii).

Dzieci zobowiązane są do uczestnictwa w katechezie szkolnej oraz do udziału w spotkaniach przy parafii, które odbywają się w czwartki zgodnie z wcześniej podanym planem.

Sakrament Pokuty

Ze spowiedzi można skorzystać codziennie przed każdą Mszą świętą odprawianą w dni powszednie o 7:00, 8:00, 18:00 (w czwartki o godz. 17:00), a w niedziele o 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 16:00 i o godz. 18:00.

Dodatkowo sakrament pokuty sprawowany jest od poniedziałku do piątku od 16:00 do 18:00 oraz w każdą sobotę od godz. 17:00.

Istnieje także możliwość umówienia się na spowiedź poza wspomnianymi godzinami – w tym celu konieczny jest kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy.

Sakrament Namaszczenia Chorych

Odwiedziny chorych i starszych parafian przez naszych duszpasterzy odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca. Zgłoszenia przyjmujemy w kancelarii (także telefonicznie) – chcąc zachować ciągłość comiesięcznych odwiedzin, wystarczy poprosić o wpisanie osoby na tzw. stałą listę.

Dodatkowo świeccy nadzwyczajni szafarze odwiedzają chorych z Komunią św w każdą niedzielę w godzinach przedpołudniowych (wymagane jest osobne zgłoszenie).

Sakrament Małżeństwa

Termin ślubu należy ustalić z wyprzedzeniem, kontaktując się z osobiście bądź telefonicznie z kancelarią parafialną.

Narzeczeni obowiązkowo biorą udział w czterech katechezach (naukach) przedmałżeńskich w dowolnie wybranej przez siebie parafii.
Nauki przedślubne odbywają się m.in.:
– w naszej parafii w pierwszą, drugą, trzecią oraz czwartą niedzielę miesiąca o godz. 16:00 w domu katechetycznym (należy obowiązkowo wysłuchać czterech tematów w dowolnej kolejności, niekoniecznie w okresie jednego miesiąca); w lipcu i sierpniu wspomniane katechezy nie odbywają się; nie ma konieczności wcześniejszych zapisów;
– w dowolnej parafii bądź ośrodku duszpasterskim – szczegóły na stronie http://www.dorodzin.pl

W parafii jest możliwość uczestnictwa w skupieniu dla narzeczonych w każdą środę po czwartej niedzieli miesiąca (z wyjątkiem lipca, sierpnia i września) o godz. 19.00 w kaplicy adoracji znajdującej się po lewej stronie (wejście tylnymi drzwiami od zewnątrz). Czas trwania: 90′; bez wcześniejszych zapisów (obecnie z uwagi na remont kaplicy organizacja skupienia jest zawieszona)

Narzeczeni uczestniczą przynajmniej w trzech obowiązkowych spotkaniach (konsultacjach) w Poradni Życia Rodzinnego (zgłoszenia telefoniczne pod numerami: 507 389 948 oraz 518 046 459).

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego na trzy miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego. Jeżeli parafia, w której ma być zawarte małżeństwo, różni się od miejsca zamieszkania obojga (nie dotyczy zameldowania), narzeczeni uzyskują zgodę na przeniesienie ślubu z parafii, gdzie jedno z nich zamieszkuje albo zgodę na delegację do innej parafii. Obcokrajowiec musi uzyskać zgodę biskupa miejsca zamieszkania.

Narzeczeni okazują następujące dokumenty:
– dowód osobisty (lub paszport),
– metrykę chrztu ważną 6 miesięcy do daty ślubu (tj. trzy miesiące do daty spisania protokołu przedślubnego),
– świadectwo (kościelne) z uczestnictwa w katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej; jeżeli osoba nie uczęszczała na lekcje religii, zanim zostaną przeprowadzone formalności przedślubne uzupełnia wiadomości, pod kierunkiem duszpasterza (w parafii, w której odbędzie się ceremonia),
– dokument z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzający zawarcie cywilnego związku małżeńskiego albo jeżeli zawarcie związku małżeńskiego ma skutkować w prawie cywilnym (tzw. małżeństwo konkordatowe) dostarcza się dokument stwierdzający, że narzeczeni są stanu wolnego (dokument ten ma mieć ważność przez sześć miesięcy poprzedzających datę ślubu),
– po spisaniu protokołu przedślubnego w parafii dotychczasowego zamieszkania narzeczonych wygłasza się tzw. zapowiedzi; po ich wygłoszeniu – potwierdzone, dostarcza się do kancelarii parafii spisania protokołu.

Uwagi dotyczące metryki chrztu
Jeżeli ślub odbywa się w parafii, w której narzeczeni nie byli chrzczeni są zobowiązani pobrać metrykę w kancelarii w parafii, w której zostali ochrzczeni. W akcie tym jest odnotowane, czy dana osoba jest stanu wolnego i jakie przyjęła sakramenty (np. bierzmowanie). Jeżeli osoba ta przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, powinna uzyskać potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana.

Postępowanie przed liturgią
Narzeczeni, najpóźniej na dwa dni przed ślubem są zobowiązani do dostarczenia do kancelarii potwierdzenia m.in. z wygłoszenia zapowiedzi (jeżeli były wygłaszane poza naszą parafią), z odbytych katechez przedmałżeńskich i konsultacji w Poradni Życia Rodzinnego.

Parafia zapewnia w dniu ślubu świeżą dekorację kwiatową ołtarza – po wcześniejszej konsultacji jest możliwość uzupełnienia wystroju prezbiterium dodatkowymi (żywymi) kwiatami. Nie wyrażamy zgody na dodatkowe elementy dekoracyjne nie licujące z sakralnym charakterem miejsca.

Świadkowie (ukończone 18 lat, mogą być tej samej płci) na 15 minut przed rozpoczęciem liturgii dostarczają do zakrystii obrączki, okazują swoje dowody osobiste (lub paszporty) oraz (jeżeli narzeczeni nie uczynili tego wcześniej) dostarczają zaświadczenia narzeczonych o przystąpieniu do sakramentu pokuty.
Fotograf i operator kamery, obowiązkowo zgłaszają się do kapłana w zakrystii przed rozpoczęciem uroczystości ślubnej, przedstawiając dokument zezwalający na archiwizację wydarzeń religijnych wystawiony przez upoważniona do tego jednostkę kościelną.

Postępowanie w czasie liturgii
Podczas ceremonii ślubnej mogą być wykonywane wyłącznie utwory dopuszczone do wykonywania podczas liturgii (nie każdy utwór o charakterze religijnym spełnia powyższy warunek) Istnieje możliwość wykonywania śpiewu solowego lub instrumentalnego (np. gra na skrzypcach z akompaniamentem organowym) – zamiar taki należy uzgodnić z miesięcznym wyprzedzeniem, przedstawiając szczegółowy repertuar.

Podczas trwania liturgii rejestracja filmowa i fotograficzna może być wykonywana przez jednego fotografa i jednego operatora z uprawnieniami kościelnymi (z zastosowaniem przepisów kościelnych).


Uwagi porządkowe: życzenia nowożeńcom należy składać przed świątynią lub na placu kościelnym, nie zaśmiecając terenu.


Pogrzeb

W celu organizacji pogrzebu konieczny jest kontakt z parafią (najlepiej najpierw telefoniczny, niekoniecznie w godzinach urzędowania kancelarii) w celu ustalenia terminu i formy pogrzebu. Ceremonia pożegnania zmarłych odbywa się w jednej z dwóch równorzędnych pod względem znaczenia formach

  • obrzędy pogrzebowe w kaplicy cmentarnej zakończone konduktem do miejsca pochówku – wtedy Eucharystia w intencji osoby zmarłej odprawiana jest w ramach Mszy parafialnej jako koncelebra w dniu pogrzebu rano bądź w innym terminie korzystnym dla rodziny;
  • Msza święta w kościele z trumną/urną w kościele i kondukt na Cmentarz Lipowy (bądź przejazd na inny cmentarz w mieście).

Po ustaleniu terminu rodzina zgłasza się w kancelarii w celu spisania karty zgonu – konieczne jest okazanie aktu zgonu oraz (dotyczy tylko osób zmarłych mieszkających ostatnio poza parafią) zgody na pogrzeb z parafii zamieszkania.

Lokalizacja:

ul. Okrzei 31, 44-100 Gliwice

Telefon:

(32) 231-52-72, fax: (32) 231-40-44

Adres email:

ck_gliwice@kuria.gliwice.pl

PKO Bank Polski o/Gliwice:

66 1020 2401 0000 0502 0147 0327